Green Vegetables

ENDIVE 100G

46.850 đ

 

PAK-CHOY (G)

14.360 đ

 

NICO JAPANESE MUSTARD SPINACH

27.740 đ

 

RFARN KALE

50.000 đ

 

KALE

24.925 đ

 

NICOYASAI LEAF MUSTARD 250G

35.500 đ

 

MINI MUSTARD GREEN    

16.080 đ

 

HV SWEET PAK CHOI

26.250 đ

 

BABY SPINACH

35.600 đ

 

SPINACH

20.975 đ

 

NICO YASAI SPINACH

35.500 đ

 

NICOYASAI SWEET PAK-CHOI

36.500 đ