BULB VEGETABLES

RC FENNEL (G)

37.056 đ

 

TOJY HARD TOFU 300G

18.400 đ

 

ROOTING SHARK MUSHROOM

48.940 đ

 

TOJY SOFT TOFU 300G

16.400 đ

 

FROZEN TOJY TOFU SKIN 200G

27.400 đ

 

PURPLE POTATO (US)

48.900 đ

 

KING OYSTER MUSHROOM VIETGAP 250G

108.700 đ

 

FRESH ROOTING SHANK MUSH VIETGAP 250G

178.900 đ

 

FRESH OYSTER MUSH DA LAT VIETGAP 250G

58.500 đ

 

LUTOSA FRENCH FRIES COATED 2.5KG

231.500 đ

 

TARO

39.900 đ

 

BURDOCK (G)

59.850 đ