VEGETABLES

RRFARN FRILL LETTUCE

49.500 đ

 

RC CAROL SALAD

8.740 đ

 

ROMAINE HEAD

17.200 đ

 

RC FINE FRISSEE

19.500 đ

 

GREEN CORAL

19.600 đ

 

RC REX SALAD (g)

13.800 đ

 

RC SALANOVA GREEN OAKLEAF

17.800 đ

 

RC GREEN OAKLEAF

13.000 đ

 

RC GREEN LOLLO

13.000 đ

 

RC RED OAKLEAF

13.400 đ

 

ROCKET WILD

24.800 đ

 

ARUGULA ROCKET

24.800 đ